ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS703 Statistické metody v praxi

Seznam článků

Pětidenní interaktivní výcvikový kurs

Proč to po nás chtějí?

Bývá první zoufalá otázka vedení firmy a zodpovědných pracovníků, když zákazník přijde s požadavkem na zavedení statistických metod. Pokud najdeme odvahu a zákazníka se skutečně zeptáme, většinou se o moc dál nedostaneme. V horším případě dostaneme odpověď: "Jsem jen zásobovač a tohle nám do požadavků napsali technici". V lepším případě jsme potkali někoho lépe informovaného: "Chceme, abyste rozuměli svým procesům a zvládli jejich chod".

 


 

Máme se urazit? Nerozumíme snad tomu, co děláme? Raději se zamysleme nad obsahem takového požadavku. Potřebujeme k tomu ohlédnutí do Ameriky první třetiny tohoto století. Tam tehdy došlo k rozmachu hromadné výroby nejrůznějších technických zařízení. Mezi žádané a vyráběné položky patřily telefonní aparáty. Výrobce však narazil na to, že výroba automatických telefonních přístrojů není jednoduchá a "uhlídat každý kus" výrobku samostatně je ve velkých dávkách prostě nemožné. Na určité problémy ve výrobě a použití přístrojů reagoval výrobce přísně: na každý zmetek musí být přijato konkrétní nápravné opatření. Ukázalo se, že problém není vyřešen, že situace je někdy ještě horší. Firma reagovala rozumně a o vysvětlení požádala vzdělaného statistika Dr. Waltera Shewharta. Ten se nespokojil s mělkým administrováním a problém analyzoval do hloubky. Zjistil, že ze samé podstaty věci vyplývá potřeba odlišit situace, ve kterých musíme zasáhnout, od těch, ve kterých je právě tak důležité nezasahovat, abychom proces "nerozhoupali". A právě z tohoto úhlu pohledu máme svým procesům rozumět a zvládnout je. To je podstata statistické regulace procesu, SPC.

Další aplikace najde statistika při přejímkách velkých množství výrobků. Umožní jasně definovat rizika kontroly pouhého výběru místo kontroly 100% výrobků. Jasná definice výběru odstraní i "namátkovou kontrolu", která je v rozporu s normou ISO 9001. To jsou jen hlavní oblasti použití. Ve svém principu nám statistické metody pomáhají orientovat se v množství údajů, reagovat na ně vhodným způsobem, a tak také hospodárně řídit procesy i celou firmu.

Statistika pomáhá vidět a řídit!

Po absolvování kursu budete umět:

 • vidět firmu jako soustavu činností, které vedou k uspokojení zákazníka
 • posoudit stabilitu výrobního procesu v čase
 • použít jednoduchých statistických nástrojů pro analýzu dat
 • použít nástrojů statistické přejímky výrobků
 • použít regulačních diagramů
 • vybrat vhodný typ nástroje pro danou situaci
 • vyhodnotit koeficienty způsobilosti Cp a Cpk
 • rozumět požadavkům certifikace a ISO 9001:2008 na statistické metody

Z kursu si odnesete:

 • znalosti a dovednosti
 • rozsáhlý a obsažný manuál
 • vzory osvědčených formulářů pro statistické metody
 • kalkulačku se statistickými funkcemi

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři a pracovníci technické přípravy výroby
 • manažeři a pracovníci řízení jakosti
 • manažeři řízení výroby
 • pracovníci zodpovědní za zavádění SPC

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Všechny dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám v pěti dnech pomůžeme proniknout do tématu, které podle našich zkušeností působí velké problémy při zavádění důležitého požadavku normy ISO 9001:2000. Zjišťujeme, že v podnicích je málo pracovníků, kteří by měli přiměřené znalosti základních statistických metod a hlavně jejich praktického uplatnění. Do pěti dnů jsme ve vyváženém složení zařadili následující témata a jejich individuální a týmové procvičování:

 • co je to kvalita, kvalita jako důležitá složka podnikání
 • co je to proces, jeho vstupy, výstupy a jejich znaky
 • měření a hodnocení znaků výstupu procesu
 • obecné a speciální, přiřaditelné příčiny proměnlivosti a praktické rady jak proměnlivost snižovat
 • základní jednoduché nástroje statistického průzkumu dat, typické jevy ve tvarech grafů
 • statistická kontrola a přejímka výrobků, její výhody a nevýhody, možnosti jejího používání
 • statistická regulace, její výhody a problémy, všechny běžné typy diagramů a jejich procvičení, ukázky praktických diagramů
 • vyhodnocování diagramů
 • volba výhodných metod statistické kontroly nebo regulace
 • aplikace statistických metod na hodnocení způsobilosti výrobků, strojů, procesů a měřidel (častý požadavek zákazníků)
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo týmů
 • poslední den si nabyté nebo upevněné znalosti můžete ověřit v závěrečném testu