ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS710 Představitel managementu pro jakost

Seznam článků

Napomozte ostatním manažerům, aby "certifikaci" neviděli jen jako byrokratickou překážku snadného prodeje výrobků! Normy ISO 9000 byly vytvořeny, aby organizacím pomohly při uspořádání jak vzájemného ekonomického styku, tak i interních činností. Neměly by sloužit jen jako osnova certifikace, která zákazníkovi prokáže, že dodavatel "umí dělat kvalitu". Stejnou měrou mají přispět ke zdokonalení vlastního řízení podniku, které výrazně sníží ztráty plynoucí z chybných činností.

Podle odhadů z vyspělých států ztráty z nekvality výrobních procesů a řídicích činností dosahují až desítek procent obratu. Nemůžete se dopočítat kapacit, přestože lidé chodí do práce? Pomozte "stínové továrny" ve firmě hledat a odstraňovat!

Úkolem představitele vedení je zejména koordinace tvorby systému kvality, jeho uplatňování, udržování a rozvoje. K tomu patří i řízení interních prověrek kvality, příprava přezkoumání systému kvality vedením, vyhledávání a vnášení vhodných metod managementu kvality do podniku, zejména však pomoc při odstraňování bariér mezi útvary. Management kvality sám bytostně patří do sféry řízení všech funkčních oblastí jako jsou například marketing, vývoj, technologie,výroba, a OŘK. Pokud je někde zodpovědnost svalována na jediný útvar nebo osobu, vždy se objevují zásadní problémy. Uspokojení zákazníka musí být výsledkem koordinovaného úsilí celé firmy.

Hledáte-li odpověď na některou z následujících otázek, nabízíme Vám náš interaktivní kurs Představitel vedení pro kvalitu!

 • Jaké jsou hlavní povinnosti představitele a jak jim nejlépe dostát?
 • Co znamenají jednotlivé požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • Jak v podniku zavádět normu ISO 9001?
 • Proč máme v organizaci problémy se zaváděním ISO 9001?
 • Jaké bariéry mohou bránit zlepšování jakosti a zavádění systému jakosti?
 • Jak bariéry překonávat?
 • Jaký vliv mají postoje lidí a komunikace v podniku na jakost a systém jakosti?
 • Jak nejlépe informovat vedení firmy o stavu systému a úrovni dosahované jakosti?
 • Jak poznáme, zda je pracovní síla podniku připravena na realizaci záměru?

Obsažný profesionálně zpracovaný manuál s podrobným výkladem ČSN EN ISO 9001:2009 a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • stávající i nově jmenovaní představitelé vedení pro jakost

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. První dva dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace. Poslední den končíme obědem.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám pomůžeme orientovat se v problematice činností, pravomocí, zodpovědností a znalostí, potřebných pro představitele vedení pro kvalitu. Ve vyváženém složení jsme zařadili jak témata nezbytná pro ISO 9000 a TQM, tak i týmové práce a diskuse. Zařadili jsme i výklad psychologa a konzultace, zaměřené zejména na snižování odporu ke změnám a odstraňování bariér mezi útvary.

 

 • co je to jakost, TQM, podnik řízený zákazníkem
 • firemní vize, kultura, politika jakosti
 • výběr normy a certifikační organizace
 • rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001
 • projekt struktury systému
 • tvorba postupů a dokumentace systému
 • vůdcovství, vedení lidí, motivace, význam týmové práce
 • vyhodnocování diagramů
 • postup tvorby a výstavby systému jakosti, harmonogram a jeho naplňování
 • plánování a řízení interních prověrek jakosti
 • vyhodnocování prověrek
 • nápravná a preventivní opatření
 • struktura a uspořádání zpráv o jakosti
 • rozvoj systému, cesta k národní nebo evropské ceně za jakost
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo workshopy týmů