ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS787 Nakupování materiálu a služeb

S787 Nakupování materiálu a služeb Dvoudenní interaktivní kurs

Vážený manažere!

Požadavky na Vaši činnost zásobovače se zavedením tržního hospodářství zásadně změnily! Pánem trhu se konečně stává zákazník. Vybíráme si takové dodavatele, kteří jsou schopni splnit naše požadavky. Ty ovšem nejsou libovolné, ale odvíjejí se od požadavků našeho zákazníka na náš výrobek!

Podle našeho malého průzkumu tvoří nakupované materiály, výrobky a kooperace v přímých výrobních nákladech asi:

 • 30% v keramické výrobě
 • 70% ve finální výrobě vozidel
 • 90% ve finální výrobě letadel.

Jako manažer musíte slaďovat někdy i vzájemně protichůdné požadavky na jakost, termíny a ceny. Rozpory často bývají vyřešeny na úkor jakosti. Takový ústupek nemusí být na první pohled zřetelný, ale na hospodaření podniku má vždy neblahý vliv. S podílem vstupů do výroby si přece kupujeme i odpovídající podíl problémů s jakostí finálního výrobku! Péče o jakost a rozvoj dodavatelů proto v mnoha případech může mít podstatně větší význam, než veškerá opatření uvnitř vlastní firmy!

Proto jsme se rozhodli vyjít Vám vstříc a uspořádat tento kurs, ve kterém vyjasníme místo a práci útvarů zásobování v systému řízení moderní firmy. Poukážeme na metody specifikace nejen výrobku, ceny a termínu, ale i výrobních procesů a systému řízení, ve kterém výrobek vzniká. Nevynecháme ani ekonomické souvislosti, ani ohled na zabezpečení správné manipulace a skladování.

Přijeďte si pro odpovědi na otázky:

 • Jak se stát úspěšným zásobovačem v moderním podniku orientovaném na zákazníka?
 • Co je to ČSN EN ISO 9000 a proč se zavádí?
 • Co znamenají jednotlivé požadavky normy ISO 9001:2000 a jak se promítnou do činností zásobování?
 • Jaký je vliv nakupovaných materiálů a služeb na jakost výrobku pro zákazníka?
 • Jak vybudovat systém zásobování?
 • Minimalizuje levný nákup celkové náklady firmy?
 • Jak souvisí "běžné hospodářské požadavky" s požadavky systému jakosti?
 • Jak vybírat, hodnotit a řídit dodavatele? Jak to dělají světové firmy?
 • Jak organizovat manipulaci a skladování?
 • Co mají obsahovat dokumenty zásobování?

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • Vedoucí zásobovači a zásobovači
 • Manažeři, kteří mají zásobování jako kumulovanou funkci
 • Manažeři, kteří nakupují kooperace a další technicky náročné služby

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Ve dvou dnech kursu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Úloha zásobování v systému řízení
 • Stručný obsah norem řady ISO 9000
 • Požadavky normy ISO 9001:2000 a jejich vliv na činnosti zásobování
 • Specifikace materiálu
 • Znaky jakosti a jejich volba
 • Požadavky na výrobní procesy
 • Požadavky na systémy jakosti
 • Zdroje požadavků na materiál
 • Plánování a objednávání materiálu
 • Přezkoumávání a analýza uplatněných požadavků
 • Uzavírání smluv
 • Dokumentace související se specifikací materiálu, její evidence, vydávání a stahování
 • Výběr a hodnocení dodavatelů
 • Druhy produktů z hlediska hodnocení dodavatele
 • První a opakované hodnocení
 • Metody pro hodnocení dodavatelů
 • Výběr metody hodnocení
 • Dohled nad dodavateli, spolupráce
 • Příjem zboží
 • Vstupní kontrola dodávek
 • Volba kontrolního místa
 • Řešení zjištěných neshod dodávek
 • Manipulace a skladování
 • Manipulační operace
 • Přiřazení výrobků a manipulačních prostředků
 • Sklady a úložiště
 • Identifikace a sledovatelnost
 • Standardní a smluvní identifikace
 • Standardní a smluvní sledovatelnost
 • Opatření pro výrobky dodané zákazníkem
 • Zásobování a ekonomika firmy

Témata jsou doprovázena týmovými nebo individuálními pracemi, které objasňují jejich smysl, principy a praktické uplatňování.