ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS773 Zdokonalovací kurs pro auditory systému QMS/EMS

Dvoudenní interaktivní zdokonalovací kurs pro auditory systému QMS/EMS

Vážení auditoři!

Našimi kursy pro auditory QMS a EMS prošlo za deset let jejich úspěšného provozování již mnoho set absolventů. Protože pro funkci auditora je systémy QMS/EMS obvykle požadováno periodické proškolení, mnoho absolventů našeho otevřeného kursu, našich interních kursů i absolventů jiných kursů potřebuje v současné době absolvovat zdokonalovací výcvik.

Tato potřeba nevyplývá jen z formálního požadavku systému, ale většinou také z povědomí potřeby vlastního odborného růstu a potřeby ověřit si některé názory a řešení v systému prověrek QMS/EMS. Řádně vykonávaná prověrková činnost vyvolává celou řadu takových otázek, týkajících se zejména vazeb mezi jednotlivými částmi systémů QMS/EMS, stejně jako lidské stránky procesu posuzování těchto systémů.
Proto jsme se rozhodli vyjít Vašim potřebám vstříc a uspořádat tento kurs, ve kterém budeme věnovat pozornost jak potřebným aspektům systému, tak i zásadám práce s lidmi v průběhu posuzování.
Kurs zakončíme závěrečnou zkouškou, která ověří Vaše znalosti a bude podkladem pro prodloužení Vašeho auditorského oprávnění v rámci systému jakosti Vaší firmy.

 

Náš kurs Vám pomůže rozvinout dovednosti auditora a prodloužit Vaše pověření.

 

Rozvíjet Vaše komunikační dovednosti Vám pomůže naše psycholožka!

 

Oslovují Vás následující otázky? Odpovědi Vám nabízí náš zdokonalovací kurs !

 • Je náš program interních prověrek QMS/EMS optimálně založen?
 • Je náš program prověrek správně propojen se systémem nápravných opatření?
 • Jednáme správně s pracovníky prověřovaných útvarů?
 • Čeho se při jednání vyvarovat a jak naše jednání zlepšit?
 • Na jaké úrovni jsou naše protokoly z prověrek a co na nich zlepšit?
 • Jak posuzovat plnění požadavků dalších norem ve vazbě na systém podle ISO9001/14001 ?
 • Jak se připravovat na audit?

 

Obsáhlý profesionálně zpracovaný manuál se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • auditoři, kteří prošli naším kursem QMS717, QMS705, 745, 771 nebo jiným základním výcvikem a již provádějí interní prověrky jakosti nebo prověrky systému jakosti dodavatelů

Nabízíme možnost uspořádání pro Vaše auditorské týmy v podniku!

 

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. První den je konec výcviku v 18.00, druhý den končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

 

 

Ve dvou dnech kursu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Program auditů
 • Plánování auditu
 • Příprava na audit
 • Psychologické aspekty auditu, práce s lidmi
 • Rozvoj systému po certifikaci
 • Trvalé zlepšování, TQM
 • Nápravná opatření a vazby s audity
 • Informace o cenách za jakost
 • Vztah mezi cenami za jakost a systémem jakosti a EMS
 • Prezentace a rozbor vybraných protokolů o auditech provedených účastníky
 • Prezentace a rozbor další vybrané dokumentace související s programem auditů podle potřeb účastníků
 • Vztah mezi audity a přezkoumáním systému vedením
 • Směrnice ČSN EN ISO19011
 • Závěrečné ověření znalostí

K absolvování kursu je potřeba:

 • Být absolventem základního výcviku auditorů systému jakosti
 • Přivézt s sebou alespoň jeden protokol o provedené prověrce
 • Mít příslušné znalosti principů a metod zabezpečování jakosti
 • Mít znalosti požadavků na systém jakosti podle ISO9001/14001
 • Přivézt s sebou případnou další související dokumentaci, kterou chcete prodiskutovat

Ing. Jiří Zajíc, CSc. - ULTIMA Vám dále nabízí:

 • Účast při Vašich interních auditech
 • Smluvní zabezpečení auditů vybraných prvků systému nebo celého programu auditů pro Vaší firmu
 • Poradenství při zlepšování systému jakosti po certifikaci
 • Přípravu na specifické požadavky zákazníka na systém jakosti
 • Interní vzdělávací akce