ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS747 Moderní personalistika

Správnou personální politikou k úspěchu podniku!

Dvoudenní interaktivní kurs
Naše zkušenosti z poradenství v podnikové sféře nás vedou k formulaci zdánlivě překvapivého závěru: Lidský zdroj je zdrojem který nejvíce limituje růst většiny podniků. Řízením vzácných lidských zdrojů se zabývá personální práce - zdaleka nejen práce personálních referentek, ale práce všech manažerů, koordinovaná personálním ředitelem.

Jedním z hlavních článků je samotné definování toho, jaké pracovníky ve firmě chceme mít. Jen formulování takové vize nám pak v další fázi umožňuje cílený nábor, výběr i rozvoj pracovníků. Umožní vytvořit tvůrčí prostředí týmové práce a aktivního zapojení všech pracovníků a následného uspokojení z pracovního klimatu jako kontrapunkt možných problémů, nedorozumění, konfliktních situací, vyhrocených mezilidských vztahů a frustrace. Ta může vést až k odchodům kvalifikovaných pracovníků z odborných, dokonce i z manažerských funkcí. Po formální stránce je sice každý nahraditelný, ale nábor nových kvalifikovaných pracovníků je velkým problémem. Jejich orientace a adaptace je nákladná, dlouhodobá a výsledek je nejistý. Pro zlepšování efektivnosti řízení a zlepšování konkurenceschopnosti podniku však potřebujeme správné lidi na správných místech!

Uvědomujeme si, které faktory ovlivňují systém personální práce? Uvědomujeme si možnosti dobré a důsledky špatné nebo neexistující personální politiky? Známe náklady na "výměnu" pracovníka? Víme, co je potřeba v systému personální práce změnita máme k tomu dostatek znalostí, vůle a odvahy?

Tyto otázky pociťují manažeři v personálních útvarech i na všech stupních přímého řízení. Jejich řešení pak ovlivňuje všechny pracovníky firmy. Vrcholová vedení řady úspěšných českých podniků si uvědomují důležitost lidského faktoru a nemusí již pod tlakem okamžité ekonomické situace odsouvat řízení lidských zdrojů až za okraj "důležitých zájmů" v ekonomické a technické oblasti. Ví, že realizace jejich záměrů by se mohla utopit v setrvačnosti lidí a v profesionální nepřipravenosti na změny.

Zásadní kámen úrazu však spočívá v tom, že personální práce bývá zužována na rutinní činnosti personálního útvaru. Personální úsek přijme lidi, kteří přijdou, a propustí ty, kteří odcházejí. Mezitím vede legislativně předepsané agendy. Takový přístup však má daleko k moderní personální politice. Ta, má-li být účinná, musí být stanovena nejvyšším vedením na základě celkové strategie firmy, být známá, srozumitelná a blízká všem lidem v podniku. V praxi ji zná a realizuje nejen personální útvar, ale i vedoucí na všech stupních. Měla by poskytovat logické odpovědi na otázky typu:
Jaké lidi hledáme? Jaká jsou kritéria pro postup pracovníka? Pracuje daný pracovník dobře nebo špatně? Je podniková pracovní síla připravena na změny (organizace, výrobku, technologie ...)? Jak si stojíme na trhu pracovní síly v regionu?

Aby se moderní podnik mohl úspěšně poměřovat se silnými konkurenty na současném trhu, musí na základě vlastní strategie cílevědomě zjišťovat a ovlivňovat postoje, znalosti, schopnosti a vycvičenost pracovní síly.

Chcete získat praktický návod k výběru efektivních přístupů ke zlepšení personální práce v podniku?

Chcete nalézt správnou odpověď na některou z následujících otázek?

 • Co je to strategické řízení lidských zdrojů?
 • Co v praxi znamená moderní pojetí personální práce?
 • Jak aplikovat přírodní principy a zákonitosti?
 • Jak poznávat osobnost pracovníka?
 • Jak vytvářet programy školení a certifikace pracovníka?
 • Jak pracovníka motivovat?
 • Jak pracovníka hodnotit?
 • Jak posuzovat způsobilost pracovníka k výkonu profese a funkce?
 • Jak se spolupodílet na osobní kariéře pracovníka?
 • Jak posuzovat meze účinnosti personální práce?
 • Jaký je vztah personální práce k normám rodiny ISO 9 000 a TQM?

Kdo by se měl kursu zúčastnit:

 • ředitelé menších podniků a organizací
 • personální ředitelé a vedoucí personálních útvarů
 • další členové vrcholového a středního managementu

Z obsahu

Personalistika jako řízení lidských zdrojů

 • "klasické" a moderní pojetí personální práce
 • řízení lidských zdrojů
 • seznámení s případovou studií
 • vazba plánu lidských zdrojů na strategický plán firmy
 • Týmové práce na případové studii

Výstavba moderního personálního systému I

 • plánování lidských zdrojů
 • personální systém a vize
 • organizační struktura
 • pohyby v rámci personálního systému
 • Týmové práce na případové studii

Výstavba moderního personálního systému II

 • motivace pracovníků
 • pohyb pracovníka ve firmě
 • školicí programy a projekty
 • Týmové práce k tématům
 • hodnocení pracovníků
 • podniková kultura, "ekologie" člověka
 • management osobní kariéry
 • příroda jako zdroj poučení
 • Týmové práce na případové studii

Personální systém a ISO 9000

 • vztah k normám ISO 9000
 • audit personalistiky
 • Týmové práce na případové studii

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.