ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS777 Vizuální management

Dvoudenní interaktivní kurs

Cesty k prosperitě

Při jednání se zahraničními partnery obyčejně zjišťujeme, že se za své odborné a technické znalosti nemusíme nijak stydět. Přesto však v podnicích máme problémy, které úspěšné zahraniční podniky nemají. Čím to je? Máme horší technické vybavení? Často, ale ne vždy. Co tedy bývá příčinou problémů?

Základem všech známých systémů zlepšování kvality výrobků i podniku a úspěchu na trhu je to, že zapojíme lidi, poskytneme jim pocit vlastní důležitosti a přimějeme je tak při společné práci v týmech a pracovních skupinách aktivně uplatnit jejich často rozsáhlé a hluboké znalosti.

Řeknete si asi, že snadno se to napíše a hůře udělá. Na tomto semináři se sejdeme právě proto, abychom se naučili v práci týmů používat základních grafických nástrojů, které pomáhají práci zviditelnit, zpřehlednit, uspořádat, a tak problém zpřístupnit všem členům týmu. Máme-li rozsah problému a jeho základní kořeny jasně před očima, bývá již řešení vlastně nasnadě. Proto jsme zvolili název vizuální management.

Těchto nástrojů lze použít snad ve všech oblastech manažerské práce. Jejich použití je doporučováno zejména v projektech TQM a při zavádění ISO 9000 do podnikové praxe.

Manažerská zdatnost je konkurenční silou budoucnosti!

Náš program třídenního kursu s aktivním zapojením účastníků je sestaven tak, aby Vám poskytl praktické odpovědi zejména na následující otázky:

 • Jak se připravit na poradu, abych přesvědčil kolegy, nadřízené nebo podřízené?
 • Jak připravit data pro práci týmu?
 • Jak stanovit priority problémů k řešení?
 • Jak třídit návrhy v průběhu práce?
 • Jak nejsnadněji pochopit příčinné vztahy problémů?
 • Jak postupovat co nejefektivněji při práci skupin?
 • Jak odkrýt souvislosti mezi veličinami?
 • Jak nástrojů používat při zavádění ISO 9000?
 • Jak nástrojů používat při zlepšování podniku?

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • Ředitelé a manažeři na vyšší a střední úrovni řízení
 • Manažeři řízení lidských zdrojů
 • Vedoucí důležitých odborných pracovních skupin

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento dvoudenní kurs, který Vám pomůže prakticky zvládnout jedno ze žhavých témat současnosti. Jsme přesvědčeni, že v našich firmách není plně rozvinuta dovednost prezentovat údaje a jejich vztahy před pracovními a manažerskými týmy. Správná prezentace a vizualizace problémů přitom často posune problém až do oblasti, kde se již řešení nabízí. Do dvou dnů kursu jsme ve vyváženém složení zařadili následující témata a jejich individuální a týmové zvládnutí:

 • Zásady týmové práce, jak se chovat při týmové práci, funkce moderátora, potřebné pomůcky
 • Použití jednoduché techniky tvorby návrhů v týmu - brainstorming
 • Třídění návrhů podle příčinné struktury - diagram příčin a následků
 • Práce ve skupinách - tvorba diagramu příčin a následků
 • Stanovení priorit problémů k řešení - Paretův diagram
 • Studium na modelovém případu, diskuse

Vizuální management - nové možnosti řízení

 • Sestavení posloupnosti hlavních kroků daného procesu a schématu vztahů mezi nimi - vývojový diagram
 • Práce skupin na sestavení vývojového diagramu, diskuse
 • Základní prostředek sběru dat o výrobku nebo procesu - kontrolní list
 • Výběr problému, sestavení kontrolního listu, diskuse
 • Získání rychlého přehledu variability procesu - histogram
 • Samostatná práce na sestavení histogramu
 • První krok ke statistické regulaci procesu - průběhový diagram
 • Výběr problému a sestavování průběhového diagramu v pracovním týmu
 • Zjišťování možných vztahů veličin - korelační diagram
 • Použití korelačního diagramu v práci týmu
 • Další nástroje, použití jednotlivých nástrojů v etapách cyklu trvalého zlepšování

Hodnocení kursu, závěr