ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS770 Představitel managementu pro kvalitu a environment

Třídenní interaktivní kurs pro představitele managementu

Byli jste jmenováni představiteli managementu pro jakost, jak to vyžadují normy řady ISO 9000 a 14000. Co to vlastně znamená, jaké pravomoci a jaké povinnosti Vám to přinese? Co byste měli vědět a dělat, abyste nejenom dovedli firmu k úspěšné certifikaci, ale také napomohli dalšímu úspěšnému rozvoji firmy?

 

 

Napomozte ostatním manažerům, aby "certifikaci" neviděli jen jako byrokratickou překážku snadného prodeje výrobků! Normy ISO 9000 byly vytvořeny, aby organizacím pomohly při uspořádání jak vzájemného styku, tak i interních činností. Neměly by sloužit jen jako osnova certifikace, která zákazníkovi prokáže, že dodavatel "umí dělat kvalitu". Stejnou měrou mají přispět ke zdokonalení vlastního řízení podniku, které výrazně sníží ztráty plynoucí z chybných činností. Představitelé často dostávají na starost i další systémy managementu a tak se jim často dostane i příležitosti starat se i o ISO 14000.

Podle odhadů z vyspělých států ztráty z nekvality výrobních procesů a řídicích činností dosahují až desítek procent obratu. Nemůžete se dopočítat kapacit, přestože lidé chodí do práce? Pomozte "stínové továrny" ve firmě hledat a odstraňovat!

Úkolem představitele vedení je zejména koordinace tvorby systému jakosti a systému péče o životní prostředí, jejich uplatňování, udržování a rozvoj. K tomu patří i řízení interních prověrek jakosti a environmentu, příprava přezkoumání systému jakosti vedením, vyhledávání a vnášení vhodných metod managementu jakosti do podniku, zejména však pomoc při odstraňování bariér mezi útvary. Management jakosti sám bytostně patří do sféry řízení všech funkčních oblastí jako jsou například marketing, vývoj, technologie,výroba, a OŘJ. Stejně je tomu i s EMS, kde je situace navíc komplikována poměrně složitou legislativou. Pokud je někde zodpovědnost svalována na jediný útvar nebo osobu, vždy se objevují zásadní problémy. Uspokojení zákazníka a péče o životní prostředí musí být výsledkem koordinovaného úsilí celé firmy.

 

Hledáte-li odpověď na některou z následujících otázek, nabízíme Vám náš třídenní interaktivní kurs Představitel vedení pro jakost a environment!

 • Jaké jsou hlavní povinnosti představitele a jak jim nejlépe dostát?
 • Co znamenají jednotlivé požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • Jak v podniku zavádět normy ISO 9001/14001?
 • Proč máme v organizaci problémy se zaváděním ISO 9001/14001?
 • Jaké bariéry mohou bránit zlepšování jakosti a zavádění systému jakosti a EMS?
 • Jak bariéry překonávat?
 • Jaký vliv mají postoje lidí a komunikace v podniku na jakost a QMS/EMS?
 • Jak nejlépe informovat vedení firmy o stavu systému a úrovni dosahované jakosti a úrovni péče o EMS?
 • Jak poznáme, zda je pracovní síla podniku připravena na realizaci záměru?

 

Obsáhlý profesionálně zpracovaný manuál s podrobným výkladem ČSN EN ISO 9001:2001/ČSN EN ISO 14001:2005 a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

 

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • stávající i nově jmenovaní představitelé vedení pro QMS/EMS

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám ve třech dnech pomůžeme orientovat se v problematice činností, pravomocí, zodpovědností a znalostí, potřebných pro představitele vedení pro jakost. Do tří dnů jsme ve vyváženém složení zařadili jak témata nezbytná pro ISO 9000, 14000 a TQM, tak i týmové práce a diskuse. Zařadili jsme i výklad psychologa a konzultace, zaměřené zejména na snižování odporu ke změnám a odstraňování bariér mezi útvary.

 

 • co je to jakost, TQM, podnik řízený zákazníkem
 • firemní vize, kultura, politika jakosti
 • výběr normy a certifikační organizace
 • rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001/ČSN EN ISO 14001:2005
 • projekt struktury systému
 • tvorba postupů a dokumentace systému
 • vůdcovství, vedení lidí, motivace, význam týmové práce
 • vyhodnocování diagramů
 • postup tvorby a výstavby QMS/EMS, harmonogram a jeho naplňování
 • plánování a řízení interních prověrek jakosti a environmentu
 • vyhodnocování prověrek
 • nápravná a preventivní opatření
 • struktura a uspořádání zpráv o jakosti a environmentu
 • rozvoj systému, cesta k národní nebo evropské ceně za jakost
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo workshopy týmů