ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS713 Zdokonalovací kurs pro auditory systému kvality

Seznam článků

Tato potřeba nevyplývá jen z formálního požadavku systému, ale většinou také z vědomí potřeby vlastního odborného růstu a potřeby ověřit si některé názory a řešení v systému prověrek. Řádně vykonávaná prověrková činnost vyvolává celou řadu takových otázek, týkajících se zejména vazeb mezi jednotlivými částmi systému jakosti, stejně jako lidské stránky procesu posuzování systému jakosti.
Proto jsme se rozhodli vyjít Vašim potřebám vstříc a uspořádat tento kurs, ve kterém budeme věnovat pozornost jak potřebným aspektům systému, tak i zásadám práce s lidmi v průběhu posuzování.
Kurs zakončíme závěrečnou zkouškou, která ověří Vaše znalosti a bude podkladem pro prodloužení Vašeho auditorského oprávnění v rámci systému jakosti Vaší firmy.

Náš kurs Vám pomůže rozvinout dovednosti auditora a prodloužit Vaše pověření.

Rozvíjet Vaše komunikační dovednosti Vám pomůže naše psycholožka!

Oslovují Vás následující otázky? Odpovědi Vám nabízí náš zdokonalovací kurs !

 • Je náš program interních prověrek jakosti optimálně založen?
 • Je náš program prověrek správně propojen se systémem nápravných opatření?
 • Jednáme správně s pracovníky prověřovaných útvarů?
 • Čeho se při jednání vyvarovat a jak naše jednání zlepšit?
 • Na jaké úrovni jsou naše protokoly z prověrek a co na nich zlepšit?
 • Jak posuzovat plnění požadavků VDA a QS 9000 ve vazbě na systém jakosti podle ISO9001:2000 ?
 • Jak se připravovat na audit?

Obsáhlý profesionálně zpracovaný manuál se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • auditoři, kteří prošli naším kursem QMS717, QMS705 nebo jiným základním výcvikem a již provádějí interní prověrky jakosti nebo prověrky systému jakosti dodavatelů

Nabízíme možnost uspořádání pro Vaše auditorské týmy v podniku!

 

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Ve dvou dnech kursu se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Program auditů
 • Plánování auditu
 • Příprava na audit
 • Psychologické aspekty auditu, práce s lidmi
 • Rozvoj systému po certifikaci
 • Trvalé zlepšování, TQM
 • Nápravná opatření a vazby s audity
 • Informace o cenách za kvalitu
 • Vztah mezi cenami za kvalitu a systémem kvality
 • Prezentace a rozbor vybraných protokolů o auditech provedených účastníky
 • Prezentace a rozbor další vybrané dokumentace související s programem auditů podle potřeb účastníků
 • Vztah mezi audity a přezkoumáním systému vedením
 • Směrnice ČSN EN ISO19011
 • Závěrečné ověření znalostí

K absolvování kursu je potřeba:

 • Být absolventem základního výcviku auditorů systému jakosti
 • Přivézt s sebou alespoň jeden protokol o provedené prověrce
 • Mít příslušné znalosti principů a metod zabezpečování jakosti
 • Mít znalosti požadavků na systém jakosti podle ISO9001
 • Přivézt s sebou případnou další související dokumentaci, kterou chcete prodiskutovat

Ing. Jiří Zajíc, CSc. - ULTIMA Vám dále nabízí:

 • Účast při Vašich interních auditech
 • Smluvní zabezpečení auditů vybraných prvků systému nebo celého programu auditů pro Vaší firmu
 • Poradenství při zlepšování systému kvality po certifikaci
 • Přípravu na specifické požadavky zákazníka na systém kvality
 • Interní vzdělávací akce