ULTIMA

Poradenství, vzdělávání, webdesign, web apps

Hlavní menu

UTS710 Představitel managementu pro jakost

S710 Představitel managementu pro kvalitu Třídenní interaktivní kurs pro představitele vedení

Byli jste jmenováni představiteli vedení pro kvalitu, jak to vyžadují normy řady ISO 9000. Co to vlastně znamená, jaké pravomoci a jaké povinnosti Vám to přinese? Co byste měli vědět a dělat, abyste nejenom dovedli firmu k úspěšné certifikaci, ale také napomohli dalšímu úspěšnému rozvoji firmy?


Napomozte ostatním manažerům, aby "certifikaci" neviděli jen jako byrokratickou překážku snadného prodeje výrobků! Normy ISO 9000 byly vytvořeny, aby organizacím pomohly při uspořádání jak vzájemného ekonomického styku, tak i interních činností. Neměly by sloužit jen jako osnova certifikace, která zákazníkovi prokáže, že dodavatel "umí dělat kvalitu". Stejnou měrou mají přispět ke zdokonalení vlastního řízení podniku, které výrazně sníží ztráty plynoucí z chybných činností.

Podle odhadů z vyspělých států ztráty z nekvality výrobních procesů a řídicích činností dosahují až desítek procent obratu. Nemůžete se dopočítat kapacit, přestože lidé chodí do práce? Pomozte "stínové továrny" ve firmě hledat a odstraňovat!

Úkolem představitele vedení je zejména koordinace tvorby systému kvality, jeho uplatňování, udržování a rozvoje. K tomu patří i řízení interních prověrek kvality, příprava přezkoumání systému kvality vedením, vyhledávání a vnášení vhodných metod managementu kvality do podniku, zejména však pomoc při odstraňování bariér mezi útvary. Management kvality sám bytostně patří do sféry řízení všech funkčních oblastí jako jsou například marketing, vývoj, technologie,výroba, a OŘK. Pokud je někde zodpovědnost svalována na jediný útvar nebo osobu, vždy se objevují zásadní problémy. Uspokojení zákazníka musí být výsledkem koordinovaného úsilí celé firmy.

Hledáte-li odpověď na některou z následujících otázek, nabízíme Vám náš interaktivní kurs Představitel vedení pro kvalitu!

 • Jaké jsou hlavní povinnosti představitele a jak jim nejlépe dostát?
 • Co znamenají jednotlivé požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • Jak v podniku zavádět normu ISO 9001?
 • Proč máme v organizaci problémy se zaváděním ISO 9001?
 • Jaké bariéry mohou bránit zlepšování jakosti a zavádění systému jakosti?
 • Jak bariéry překonávat?
 • Jaký vliv mají postoje lidí a komunikace v podniku na jakost a systém jakosti?
 • Jak nejlépe informovat vedení firmy o stavu systému a úrovni dosahované jakosti?
 • Jak poznáme, zda je pracovní síla podniku připravena na realizaci záměru?

Obsažný profesionálně zpracovaný manuál s podrobným výkladem ČSN EN ISO 9001:2009 a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • stávající i nově jmenovaní představitelé vedení pro jakost

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. První dva dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace. Poslední den končíme obědem.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám pomůžeme orientovat se v problematice činností, pravomocí, zodpovědností a znalostí, potřebných pro představitele vedení pro kvalitu. Ve vyváženém složení jsme zařadili jak témata nezbytná pro ISO 9000 a TQM, tak i týmové práce a diskuse. Zařadili jsme i výklad psychologa a konzultace, zaměřené zejména na snižování odporu ke změnám a odstraňování bariér mezi útvary.

 

 • co je to jakost, TQM, podnik řízený zákazníkem
 • firemní vize, kultura, politika jakosti
 • výběr normy a certifikační organizace
 • rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001
 • projekt struktury systému
 • tvorba postupů a dokumentace systému
 • vůdcovství, vedení lidí, motivace, význam týmové práce
 • vyhodnocování diagramů
 • postup tvorby a výstavby systému jakosti, harmonogram a jeho naplňování
 • plánování a řízení interních prověrek jakosti
 • vyhodnocování prověrek
 • nápravná a preventivní opatření
 • struktura a uspořádání zpráv o jakosti
 • rozvoj systému, cesta k národní nebo evropské ceně za jakost
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo workshopy týmů

UTS705 Interní audit QMS

Dvoudenní intenzivní výcvikový kurs pro interní auditory, zapojené do programu interních prověrek jakosti zejména při prověřování jednotlivých oblastí systému kvality.

(2 dny, interně dle dohody se zákazníkem rozšíření umožní zařazení praktického výcviku)


Organizace kursu

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Obsah kursu:

Úvod do systémů kvality - kvalita v podnikání

ISO 9000:2008

 • procesní přístup
 • soubor norem ISO 9000:2000
 • výklad požadavků ISO 9001:2008
 • na co soustředit pozornost při auditu

Interní audity

 • základy ISO19011
 • účel a typy interních auditů
 • plánování auditů
 • příprava dotazníku
 • provedení auditu
 • dokumentování výsledků auditu
 • požadavky na řešení neshod

Zásady komunikace

 • význam komunikace
 • vedení rozhovoru
 • typy otázek
 • umění naslouchat
 • nonverbální komunikace - řeč těla
 • interpersonální zóny
 • asertivní jednání

Závěrečný test

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • interní auditoři

Nabízíme také vnitropodnikovou variantu kursu!

Přizpůsobení požadavkům, prokonzultování problematických řešení, možnost rozšíření o provedení odborně vedeného interního auditu!

UTS701 Plánování kvality

dvoudenní výcvikový kurs

Současné pojetí plánování jakosti - ISO9001:2000, ISO 10005, VDA, QS9000 APQP, TS16949:2002.

Plánování kvality je pojmem, který v mnoha našich firmách zatím vyvolává spíše rozpaky. Proč plánovat kvalitu? Protože to chce ISO9001:2000 (ISO/TS16949:2002, QS9000, VDA)? Taková odpověď většinu z nás asi moc neuspokojí. Až příliš často jsme si v managementu kvality na otázku po důvodech zvykli slýchat odpověď "protože to chce norma" - protože musíme. Hledání správné odpovědi není úplně jednoduché a snadné.


Zkusme si tedy položit základní otázky.

 • Co je to vlastně plánování jakosti?
 • V čem nám může pomoci?
 • Jak se dělá?

Plánování kvality je proces, který vede k vytvoření takových opatření, aby požadavky zákazníka, vyjádřené smlouvou na produkt nebo projekt, nebo vyjádřené marketingovou studií produktu, byly splněny bez ohledu na stav budování nebo "nastavení parametrů" stávajícího systému jakosti. Plán kvality tedy v některých případech může i nahrazovat neexistující systém kvality. V jiných případech může doplňovat stávající systém tak, aby požadavky zákazníka byly splněny. Například v našem metrologickém řádu můžeme mít stanovenu kalibraci jistého druhu měřidel s periodicitou půl roku. Zákazník si však přeje měřidla stáhnout vždy s ukončením každé dávky a zkalibrovat. Přejeme si změnit celý náš základní systém? Technicko-ekonomické úvahy ukazují, že pro naše obvyklé zakázky by to provoz značně a zbytečně prodražilo! Náš základní systém tedy ponecháme nezměněn a zákazníkovy požadavky zapracujeme do instrukcí, specifických jen pro tuto zakázku. Z nich musí být zřejmé, jak požadavky splníme a jak budeme zaznamenávat, že jsou plněny - obvykle totiž musíme požadavky zákazníka nejenom plnit, ale také mu umět dohodnutým způsobem prokazovat, že jsou plněny. Starší pojetí plánování kvality se omezovalo v podstatě na přípravu plánu kontrol a zkoušek, tedy na postup doplnění stávající technologie kontrolními místy a operacemi, zdroji a kapacitami pro regulérně prováděnou kontrolu. Moderní pojetí je podstatně širší - stará se nejen o to, jak budou znaky kontrolovány, ale i jak budou regulovány, tj. jak je napřed kvalitně vyrobíme a pak korektně ověříme. To se týká nejenom znaků produktu, ale i znaků procesů (zde jsou míněny zejména znaky těch procesů, které přímo utvářejí znaky produktu, s obzvláštním důrazem na zvláštní procesy). Plán kvality však z praktických důvodů obvykle neobsahuje přímo stanovená opatření, ale odkazy na konkrétní předpisovou a záznamovou dokumentaci. Další pojetí plánování kvality můžeme vnímat ve smyslu TQM. Toto pojetí se opírá zejména o výuku a dovednosti v používání nástrojů manažerské a duševní práce. Vychází z jednoho ze základních předpokladů TQM - "dokonalé procesy vedou k dokonalým výsledkům". Určité rozdíly v přístupu k plánování kvality však vykazují i jednotlivé formalizované požadavky na systémy kvality. Musíme tedy vzít v úvahu určitou rozdílnost požadavků systému ISO, VDA 6-1/2, QS9000 a dalších. Kromě toho je nutno plánování kvality vnímat i z hlediska úrovně řízení:

 • Tvorba vize, politiky kvality a cílů firmy zcela jistě patří k oblasti strategického plánování kvality a velmi úzce souvisí se strategickým plánováním ve firmě vůbec. Z tohoto hlediska sem tedy patří i investiční strategie v oblasti rozvoje procesů, technologií, vytváření strategických aliancí, posilujících technický a technologický potenciál organizace. Je to tedy nejvyšší podnikatelská úroveň, na které se vytváří základní předpoklady pro kvalitu. Nelze ji nějak schematicky zformalizovat.
 • Péči o metodickou připravenost v oblasti profesních znalostí a dovedností pracovníků a znalosti nástrojů managementu kvality pravděpodobně přiřadíme k manažerské úrovni plánování kvality. Je to tedy v první řadě péče o připravenost útvarů a pracovníků na úkoly, které by mohly přijít vzhledem k využívání stávajícího či právě pořizovaného technologického vybavení, ale i péče o porozumění procesnímu přístupu, péče o dovednost v určování vypovídajících ukazatelů procesů, o porozumění shromažďovaným datům a jejich analýzám. Péče o metodiku trvalého zlepšování. Rovněž tuto druhou úroveň nelze nějak schematicky zformalizovat.
 • Konkrétní plánování kvality vzhledem k jednotlivým smlouvám, projektům, výrobkům či výrobkovým řadám budeme zřejmě přiřazovat k operativní úrovni. Toto plánování začne probíhat obvykle souběžně s vypracováním nabídky. Kompletně ukončeno by mělo být současně s podepsáním protokolu o zahájení sériové výroby. Tento stupeň plánování kvality bude obvykle silně formalizován. Rozsah plánování záleží na stupni odlišnosti jednotlivých zakázek.

Z hlediska formalizovaných systémů kvality největší tlak bude obvykle vyvíjen do operativní oblasti, ve které vznikají jednotlivá konkrétní opatření. Neměli bychom ale zapomínat, že takový přístup je víceméně reaktivní. Jako moderní firma bychom měli být kreativní a použít rozhledu na strategické a manažerské úrovni k tvorbě moderních systémů na operativní úrovni. Je tedy zřejmé, že plánování kvality je diferencovaný a mnohovrstevnatý systém, který nelze tvořit mechanicky a mechanicky jej přenášet do dalších organizací. Východiskem by měla vždy být aktivní orientace na zákazníka a jeho vyslovené i nevyslovené potřeby tak, jak to vyplývá ze samotné definice pojmu kvality. K tomu nám mohou pomoci a pomáhají normy, jejichž naplnění není cílem, ale prostředkem! V tomto kursu vám poskytneme informace a přístupy potřebné pro všechny zmíněné oblasti plánování kvality.

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • technologové
 • vedoucí pracovníci OŘK
 • techničtí pracovníci OŘK

Organizace kursu :

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Oba dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.


UTS703 Statistické metody v praxi

Pětidenní interaktivní výcvikový kurs

Proč to po nás chtějí?

Bývá první zoufalá otázka vedení firmy a zodpovědných pracovníků, když zákazník přijde s požadavkem na zavedení statistických metod. Pokud najdeme odvahu a zákazníka se skutečně zeptáme, většinou se o moc dál nedostaneme. V horším případě dostaneme odpověď: "Jsem jen zásobovač a tohle nám do požadavků napsali technici". V lepším případě jsme potkali někoho lépe informovaného: "Chceme, abyste rozuměli svým procesům a zvládli jejich chod".

 


 

Máme se urazit? Nerozumíme snad tomu, co děláme? Raději se zamysleme nad obsahem takového požadavku. Potřebujeme k tomu ohlédnutí do Ameriky první třetiny tohoto století. Tam tehdy došlo k rozmachu hromadné výroby nejrůznějších technických zařízení. Mezi žádané a vyráběné položky patřily telefonní aparáty. Výrobce však narazil na to, že výroba automatických telefonních přístrojů není jednoduchá a "uhlídat každý kus" výrobku samostatně je ve velkých dávkách prostě nemožné. Na určité problémy ve výrobě a použití přístrojů reagoval výrobce přísně: na každý zmetek musí být přijato konkrétní nápravné opatření. Ukázalo se, že problém není vyřešen, že situace je někdy ještě horší. Firma reagovala rozumně a o vysvětlení požádala vzdělaného statistika Dr. Waltera Shewharta. Ten se nespokojil s mělkým administrováním a problém analyzoval do hloubky. Zjistil, že ze samé podstaty věci vyplývá potřeba odlišit situace, ve kterých musíme zasáhnout, od těch, ve kterých je právě tak důležité nezasahovat, abychom proces "nerozhoupali". A právě z tohoto úhlu pohledu máme svým procesům rozumět a zvládnout je. To je podstata statistické regulace procesu, SPC.

Další aplikace najde statistika při přejímkách velkých množství výrobků. Umožní jasně definovat rizika kontroly pouhého výběru místo kontroly 100% výrobků. Jasná definice výběru odstraní i "namátkovou kontrolu", která je v rozporu s normou ISO 9001. To jsou jen hlavní oblasti použití. Ve svém principu nám statistické metody pomáhají orientovat se v množství údajů, reagovat na ně vhodným způsobem, a tak také hospodárně řídit procesy i celou firmu.

Statistika pomáhá vidět a řídit!

Po absolvování kursu budete umět:

 • vidět firmu jako soustavu činností, které vedou k uspokojení zákazníka
 • posoudit stabilitu výrobního procesu v čase
 • použít jednoduchých statistických nástrojů pro analýzu dat
 • použít nástrojů statistické přejímky výrobků
 • použít regulačních diagramů
 • vybrat vhodný typ nástroje pro danou situaci
 • vyhodnotit koeficienty způsobilosti Cp a Cpk
 • rozumět požadavkům certifikace a ISO 9001:2008 na statistické metody

Z kursu si odnesete:

 • znalosti a dovednosti
 • rozsáhlý a obsažný manuál
 • vzory osvědčených formulářů pro statistické metody
 • kalkulačku se statistickými funkcemi

Kdo by se kursu měl zúčastnit:

 • manažeři a pracovníci technické přípravy výroby
 • manažeři a pracovníci řízení jakosti
 • manažeři řízení výroby
 • pracovníci zodpovědní za zavádění SPC

Jak bude organizován náš pracovní den:

Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Všechny dny končíme v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.

Firma ULTIMA pro Vás připravila tento kurs, ve kterém Vám v pěti dnech pomůžeme proniknout do tématu, které podle našich zkušeností působí velké problémy při zavádění důležitého požadavku normy ISO 9001:2000. Zjišťujeme, že v podnicích je málo pracovníků, kteří by měli přiměřené znalosti základních statistických metod a hlavně jejich praktického uplatnění. Do pěti dnů jsme ve vyváženém složení zařadili následující témata a jejich individuální a týmové procvičování:

 • co je to kvalita, kvalita jako důležitá složka podnikání
 • co je to proces, jeho vstupy, výstupy a jejich znaky
 • měření a hodnocení znaků výstupu procesu
 • obecné a speciální, přiřaditelné příčiny proměnlivosti a praktické rady jak proměnlivost snižovat
 • základní jednoduché nástroje statistického průzkumu dat, typické jevy ve tvarech grafů
 • statistická kontrola a přejímka výrobků, její výhody a nevýhody, možnosti jejího používání
 • statistická regulace, její výhody a problémy, všechny běžné typy diagramů a jejich procvičení, ukázky praktických diagramů
 • vyhodnocování diagramů
 • volba výhodných metod statistické kontroly nebo regulace
 • aplikace statistických metod na hodnocení způsobilosti výrobků, strojů, procesů a měřidel (častý požadavek zákazníků)
 • všechna témata jsou provázena cvičeními jednotlivců nebo týmů
 • poslední den si nabyté nebo upevněné znalosti můžete ověřit v závěrečném testu

UIS111 Audit procesu

jednodenní informační kurs - rozšiřovací kurs pro proškolené auditory QMS

Cíle kursu:

Na konci kursu budou účastníci rozumět příslušnému požadavku VDA a dalších systémů a budou se orientovat v rozdílu mezi procesním pojetím systémového auditu a auditem procesu. Budou schopni připravit, provést a vyhodnotit audit procesu.


Z obsahu:

  • Audit procesu
  • Příprava auditu, technické požadavky na proces
  • Provedení auditu
  • Hodnocení
  • Závěrečné jednání
  • Nápravná opatření
  • Zpráva
  • pracovníci útvarů jakosti
  • auditoři QMS
 • Typy auditů

   

  Profesionálně zpracovaný manuál s výkladem a s příklady dokumentů se stane Vaším trvalým pomocníkem.

   

  Kdo by se kursu měl zúčastnit:

  Organizace kursu:

  Začínáme v 9.00, po padesátiminutových blocích jsou desetiminutové přestávky. Dopolední káva v 9.50, oběd 12.00 - 13.00, v 15.00 odpolední káva. Konec přednášek je v 16.00, čas od 16.00 do 17.00 je k dispozici na dotazy a konzultace.